Forvaltningen av fellesområdene

Sameiene har i fellesskap satt opp en samlet skjøtselsplan for boligfeltet, som er godkjent av Asker kommune. Denne dekker både de uteområdene som eies av hvert de fire sameiene, og de som tilhører velforeningen. Planen balanserer hver enkelt leilighets behov for lys, sikt og skjerming opp mot de føringene som ligger i reguleringsbestemmelser for feltet, med kart.

Plan- og reguleringssaker

I tillegg til å forvalte fellesområdene på feltet jobber vi med enkeltsaker som påvirker nærmiljøet vårt. Vi bruker en del tid på plan- og reguleringssaker.

 • Protestert mot utbygging av rusboliger på tomten ved gamlehjemmet (2010)
 • Sikret at det i stedet kommer omsorgsboliger for funksjonshemmede (2018)
 • Meldt inn mangler i utredningen av utbyggingsområde BL3 nede ved toget (2017)
 • Sikret at viktige kulturminner ved BL3 ble registrert i kommunens system (2017)
 • Gitt uttalelse til en plan for utbygging av ungdomsboliger [BL3 del 1] (2019)


Diverse andre saker

Ellers jobber vi med saker på forskjellige andre temaer.

 • Sikret godkjenning av skjøtselsplanen for boligfeltet med friområdene (2017)
 • Fått stoppet planer om å flytte boligfeltet fra Blakstad til Bondi skolekrets (2018)
 • Fått gjenopprettet Gullhella sykehjem som holdeplass ved Buss for tog (2018)
 • Etablert DNT-tursti fra Bondibru til Gullhella stasjon over Korpåsen (2019)
 • (Flere mindre saker)


Vi er ikke i mål med å

Noen av de sakene vi jobber med har vi så langt ikke kommet i mål med.

 • få overført eierskapet til boligfeltets friområder fra ABBL til velforeningen
 • få plan om gang/sykkelvei på vestsiden av Røykenveien til Bondibru
 • få fikset dårlig skilting av fartsgrensen på boligfeltet
 • få fjernet ulovlig skilting ved badeplassen ved Bondistranda
 • etablere en «Tuftepark» på boligfeltet
 

© Copyright NORDRE GULLHELLA VEL